سس مایونزدر سه نوع پرچرب، کم چرب و با چربی کاهش یافته

در بسته بندی شیشه ای 300، 450 و 900 گرمیسس مایونزدر سه نوع پرچرب، کم چرب و با چربی کاهش یافته

در بسته بندی شیشه ای 300، 450 و 900 گرمیسس کچاپ تند و شیریندر بسته بندی های ساشه، پلاستیکی و فلهسس کچاپ تند و شیریندر بسته بندی های ساشه، پلاستیکی و فلهانواع آبلیمو(تهیه شده از لیموترش تازه و کنسانتره)
در بسته بندی شیشه ای و PETکنسرو لوبیاچیتی با سس گوجه فرنگیدر بسته بندی فلزی 400 گرمیانواع ترشی(مخلوط، بندری و لیته)

در بسته بندی شیشه ای 700 گرمیسرکه سفید و کارامل داردر بسته بندی های شیشه ای و پلاستیکیرب گوجه فرنگیدر بسته بندی فلزی 800 گرمیخیار شوردر بسته بندی شیشه ای 700 گرمی و حلب 17 کیلویی

در سه مدل معمولی، ممتاز و ویژهزیتون شوردر بسته بندی شیشه ای 700 گرمیکنسرو لوبیاچیتی با قارچدر بسته بندی فلزی 400 گرمیکنسرو خوراک بادمجاندر بسته بندی فلزی 400 گرمی
Previous
Next